പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും - മുഖ്യമന്ത്രി

Thursday, August 11, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ആഗ്സ്റ്റ് 11ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.


0 comments: