കൺസൾട്ടൻസിയെ നിയമിച്ചേക്കും

Saturday, September 3, 2011

പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പഴയം ഡാം എന്തുചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള കൺസൾട്ടൻസിയെ നിയമിച്ചേക്കും. 2011 സെപ്റ്റംബർ 4ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.


0 comments: