ഡീകമ്മീഷനിങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് 15ന്

Monday, September 12, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ പഴയ അണക്കെട്ട് ഡീകമ്മീഷനിങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് ഈ മാസം 15ന് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. ദീപിക ഓൺലൈനിൽ 12 സെപ്റ്റംബർ 2011 ന് വന്ന വാർത്ത.

0 comments: