സ്പിൽ വേ വഴി ജലമൊഴുക്കും.

Wednesday, September 7, 2011

സ്പിൽ വേ വഴി പുതിയ ഡാമിലേക്ക് ജലമൊഴുക്കും. ദീപിക ഓൻലൈനിൽ 2011 സെപ്റ്റംബർ 07ന് വന്ന വാർത്ത.

0 comments: