കേരളം പരിശോധന തുടങ്ങി

Thursday, September 15, 2011

മിഴ്‌നാടിന്റെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഡീ കമ്മീഷനിങ്ങ് പരിശോധന കേരളം ആരംഭിച്ചു. 2011 സെപ്റ്റംബർ 16ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

0 comments: