അണക്കെട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊളിക്കാം.

Sunday, September 4, 2011

പുതിയ അണക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ പഴയ അണക്കെട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊളിക്കാം. 2011 സെപ്റ്റംബർ 5ന് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.