ഭൂചലനങ്ങൾ ഭീഷണീ

Friday, September 23, 2011

തുടർച്ചയായുള്ള ഭൂചലങ്ങൾ അണക്കെട്ടിന് ഭീഷണിയെന് ഭൌമശാസ്ത്രസംഘം. 2011 സെപ്റ്റംബർ 24ന് ദീപക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

0 comments: