ജിയോളജി റിപ്പോർട്ട്

Friday, September 23, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കാമെന്ന് ജിയോളജി റിപ്പോർട്ട്. 2011 സെപ്റ്റംബർ 23ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൻ വന്ന വാർത്ത.

0 comments: